Obchodní podmínky

Přečtěte si prosím pozorně podmínky nakupování v obchodě www.termovize-nnpo.cz

 

Obchodní podmínky internetového prodeje www.termovize-pard.cz

HUNTING-CAMERA, s.r.o.

Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava
IČ: 086 17 252, DIČ: CZ 086 17 252


Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.termovize-nnpo.cz

I.  
1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) pro internetový prodej se upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi společností HUNTING-CAMERA, s.r.o. a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.termovize-nnpo.cz (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 
2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 
3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
5.    Znění obchodních podmínek může
HUNTING-CAMERA, s.r.o. (prodejce) měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodejce není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodejce  uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 
4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
o    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 
o    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 
o    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 
5.    Před zasláním objednávky prodejci je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodejcem považovány za správné. 
6.    Bezprostředně po obdržení objednávky je prodejce povinen: 
o    potvrdit kupujícímu její obdržení elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v  objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 
o    zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktujeprodejce kupujícího a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, prodávájící kupujícího na tuto skutečnost upozorní a požádá kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky, případně elektonickou poštou). 
7.    Objednávku může kupující stornovat do 24 hodin od doby, kdy jí uskutečnil (ještě před expedicí zboží) nebo jí může stornovat, pokud obdrží od prodávajícího informaci, že nelze momentálně zboží dodat v termínu uvedeném v nabídce obchodu, a to výhradně e-mailem na adresu info@termovize-pard.cz.
8.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až doručením akceptace objednávky z důvodu nutné kontroly skladové dostupnosti aktuálnosti cen apod., jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Pozor smluvní vztah nevzniká potvrzením o doruční objednávky, které je zasíláno automaticky.

9.    Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce. prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat: 
o    bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, 
o    českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé. 
10.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

11. Zzákazník může kdykoliv využít možnsti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně možnosti obrátit se na orgány dohledu nabo státního dozoru.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.    Kupující může zvolit jako formu úhrady za zboží jeden z těchto způsobů: 
o    Dobírkou – v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce - Platba probíhá při předání zboží smluvním přepravcem. Kupní cena je splatná při převzetí zboží, přičemž dokladem o platbě v hotovosti se rozumí příjmový pokladní doklad vystavený smluvním přepravcem, 
o    V hotovosti při osobním převzetí zboží od prodejce - Kupní cena je splatná při převzetí zboží, přičemž dokladem o platbě v hotovosti se rozumí příjmový pokladní doklad vystavený prodejcem, případně faktura. 
o    Bezhotovostním převodem na účet prodejce - Platba probíhá výhradně před dodáním zboží na základě zaslání zálohové faktury, přičemž se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodejce uvedeného na příslušném dokladu. Takto je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Tímto není dotčeno ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku. Pokud nebude ze strany kupujícího úhrada provedena do 14 dnů od zaslání platebních údajů, bude objednávka stornována. 
2.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodejcem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 
3.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodejce ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodejce je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodejce kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
4.    Cena dopravného účtujeme

K ceně zboží je účtováno dopravné a balné pro českou republiku:

140Kč vč. DPH - kurýrní službou PPL, 

350Kč vč. DPH pro zásilky na Slovensko

Ceny platné od 1.11.2021 do odvolání

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 
2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodejci odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu Topolová 727, Kobeřice 747 27., či na adresu elektronické pošty info@termovize-nnpo. cz
3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodejci vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodejci, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V.2 obchodních podmínek vrátí prodejce, peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijala. Prodejce je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. 
5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodejce  oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
6.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Kupující bere na vědomí, že v případě úmyslného poškození výrobku nebo nesprávné manipulace s výrobkem, to vše s cílem získání majetkového prospěchu v rámci reklamačního řízení, může být toto jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin podvodu. Prodávajícímu pak vzniká nárok na náhradu škody, kterou mu kupující svým jednáním způsobil.

VZOR FORMULÁŘE PRO ZÁKAZNÍKY

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14TI DENNÍ LHŮTĚ

Jméno a příjmení:

Bydliště:

Email:

Tel. číslo:

Adresát:

Prodávající: www.termovize-nnpo.cz
HUNTING-CAMERA, s.r.o.

Adresa provozovny pro odstoupní od smlouvy: Topolová 727, 747 27 Kobeřice

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ………………. jsem si na Vašich v internetovém obchodě www.termovize –pard.cz objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny na můj bankovní účet číslo ………….

nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V …………………………… dne ……………………………


 

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)

 

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 
1.    Prodávající dodá zboží kupujícímu na své náklady a na své nebezpečí v rámci České republiky na dohodnutou adresu v pracovní dny prostřednictvím svých smluvních přepravců. 
2.    Není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, zavazuje se prodávající dodat objednané zboží prostřednictvím svých smluvních přepravců nejpozději do tří pracovních dnů od přijetí objednávky. 
3.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
4.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 
5.    Kupující je povinen prodávajícímho neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo kontaktní osoby. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku. 
6.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 
7.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, zapsat do předávacího protokolu přepravce informaci, že je balík poškozen, případně jej nepřebírat. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 
8.    Kupující je povinen po zkontrolování kartonáže zboží - viz. bod VI.7., na příslušné doklady smluvního přepravce uvést jméno přebírajícího hůlkovým písmem, čitelně ho podepsat, orazítkovat a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je smluvní přepravce oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat. 
9.    Spolu s dodaným zbožím jsou vždy předány kupujícímu příslušné daňové doklady (faktura nebo dodací list), v nichž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. 
10.  Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží. 
11.  Při dílčím plnění doručí prodávající kupujícímu daňový doklad následně po ukončení smluvně definovaného období.

12.  Možnost využití dodání zboží na kontaktních bodech našeho smluvního přepravce PPL.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 
1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 
2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 
o    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsali nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. 
o    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
o    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
o    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
o    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
3.    Ustanovení uvedená v čl. VII.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 
4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese
HUNTING-CAMERA, s.r.o. Topolová 727, Kobeřice 747 27, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající fyzicky obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

VIII. REKLAMAČNÍ ŘÁD 
1.    Obecná ustanovení 
o    Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba definovaná výrobcem zboží uvedena na dodacím listě, avšak záruka 24 měsíců dle zákona není tímto dotčena. Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci. 
o    Pro reklamace postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u prodejce např. předložit prodejní doklad (fakturu). 
o    Prodejce se bude snažit řešit s kupujícím všechny reklamace obratem, individuální dohodou k maximální spokojenosti kupujícího v souladu s platným právním řádem. 
o    Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad a dodací list se sériovými čísly, je povinen ihned (nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží) informovat prodejce. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána. 
2.    Uplatnění reklamace 
o    V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. 
o    Reklamace je zajišťována prodejcem, kupující zašle reklamované zboží (včetně průvodního dopisu se stručným popisem vady + dokladem o pořízení zboží) na adresu
HUNTING-CAMERA, s.r.o. Topolová 727, Kobeřice 74727. 
o    Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní (kabely, zdroje, manuály, CD-ROM, atd.), nesmí být mechanicky poškozeno. 
o    Adresa pro uplatnění reklamace je: 

HUNTING-CAMERA, s.r.o.
 Topolová 727 Kobeřice 747 27.

  • Po přijetí reklamovaného zboží zašle e-mailem nebo přepravcem prodávající kupujícímu reklamační protokol jako potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a případně jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

 

3.    Rozsah záruky 
o    Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. 
o    Jde-li o věci použité, neodpovídá prodejce za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. 
o    Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje. 
4.    Řešení reklamace uplatněné kupujícím 
o    Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude tato bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající vadu bez zbytečného odkladu odstraní. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 
o    Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí. 
o    Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. 
o    V průběhu reklamačního řízení se může kupující kdykoliv informovat o průběhu reklamace prodávajícího na tel. čísle 773 092 000 nebo na e-mail: info@termovize-nnpo.cz
5.    Vyřízení reklamace 
o    Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující právo na výměnu zboží za stejné nové bez vady, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou zboží a odstoupením od smlouvy náleží kupujícímu.

 

  • Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu.

o    Po ukončení reklamačního řízení zašle prodávající Reklamační protokol s popisem a potvrzením o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1. listopadu 2021

 

IX. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 
2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 
§ 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@termovize-pard.cz
3.    Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávají na elektronickou adresu kupujícího. 
4.    Prodávající je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 
5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 
3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů u prodávajícího a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 
4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodejce o změně ve svých osobních údajích. 
5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údajeprodávající bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 
6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 
7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 
8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. X.5), provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 
o    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 
o    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 
9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

XI. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 
1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. 
2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XII. DORUČOVÁNÍ 
1.    Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce. 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 
3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

XIV. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO 
Adresa pro doručování:

HUNTING-CAMERA, s.r.o.

www.termovize-pard.cz
Topolová 727
Kobeřice 
747 27